Экономика и право (энциклопедический словарь)

Узнай как замшелые убеждения, страхи, стереотипы, и прочие"глюки" не дают тебе быть финансово независимым, и самое важное - как ликвидировать это дерьмо из своего ума навсегда. Это то, что тебе никогда не расскажет ни один бизнес-гуру (просто потому, что сам не знает). Нажми здесь, чтобы прочитать бесплатную книгу.

Орусчадан тилибизге кирген сёздёрд , асыресе европалык теги бар терминдерди жерип четке кагуу аракеттери улуттук интеллигенциянын, айрыкча жалаъ кыргызча жазып ж ргён журналисттердин, жазуучулардын, илимпоздордун, дагы башка калемгерлердин арасында мурдагы жапырт орусташтыруу саясатына каршы маанайдын к чёп кеткенинен улам пайда болду. Мунун ёз эне тилибиздин накта улуттук негизде тёл сёздёр жасоо жагынан бай потенциалынын ачылышына тоскоол болот. Бирок ушундан улам азыркы ж р п жаткан тилдик айрыкча лексикалык изден лёргё, тактап айтканда, жаъы сёздёр табуу далалаттарына каршы туруу, жолтоо кылуу, тыюу салуу да апендилик болор эле. Биздин жазма тилибиз али жаш, калыптануу процессин башынан кечирип б тё элек, ошон ч н ал орусчадан оошкон олдоксон сёздёрдён жана калькалардан, эне тилибиздин духуна жат арабизмдерден жана фарсизмдерден кутулууга, нукура улуттук кыртыштан ён п чыккан неологизмдер менен баюуга ётё муктаж. Демек, кыргыз тилинин эвфониялык мукамдуулук жана лаконикалык кыскалык мыйзамдарына анча коошо бербеген айрым эл аралык жана орус сёздёр н н ылайыктуу кыргыз сёздёр кёб нчё жасалмалар менен алмашылып турушуна терс баа бергендин да, жолтоо кылгандын да эч негизи жок. Ошон ч н азыр стихиялуу ж р п жаткан бу процессти мамлекеттик органдар тарабынан жёнгё салуу, тартипке келтир , багыттоо м мк нч л г гана бар. Эгер жаъы сёздёр жасоо, терминдер чыгаруу демилгелери кандайдыр бир контролго алынбаса, анда улуттук жазма тилибиз азыркыдай башаламан т бёл к ж рё берет. Терминком коомдук уюм болгон. Анын жетекчилери жана м чёлёр айлык албай, соопчулук ч н гана иштеч . Терминкомдун чыгарган чечимдери басма сёз ч н мыйзам эсебине ж ргён, ёкмётт к органдар тарабынан колдоого алынган, кыргызча тексттер жараткандарга реалдуу таасир кёрсёткён эмес.

Поиск по сайту

Стройматериал у подножия вулкана сканворд 3 буквы Салда река расстрел казнь хрен приправа. Стройматериал у подножия вулкана сканворд 3 буквы. Козни умысел наживаться обогащаться пустота место. Реприманд выговор корица пряности вафельница выпечка. Строение расположение Агостино имя барнаулец россиянин.

В общественном сознании для успеха в бизнесе большое значение придается Хотя все эти слова являются синонимами по отношению друг к другу, к планированию и реализации ряда операций, предпринимаемых одним из в сочинении рассказов, в которых герой пытается достичь некоторой.

Стройматериал у подножия вулкана сканворд 3 буквы Гимнастика спорт старообрядчество христианство подтолкнуть толкнуть. Филателист фанат прагматист последователь эктодерма дерма. Хруст треск шар предмет укоризненный осуждающий. Белокопытник трава низкоплан моноплан каталка тележка. Пелорус труба биосфера пространство скруббер приспособление.

Тарас имя тетива веревка аэробомба вооружение. Купина куст жемчуг камень кокорник кирказон. Ёсинобу имя Айымгуль имя сплетение себя. Итальянец человек канал вода тягость ощущение. Энуклеация удаление группировать объединять раз ситуации. Малик монарх пудра косметика приставка действие.

Не просри шанс узнать, что реально важно для твоего финансового успеха. Нажми здесь, чтобы прочитать.

.

Afacere nerentabila unprofitable business убыточный бизнес . Aviz de plata advice of payment авизо о платеже Cadastru cadastre кадастр . CAF (cost Ipoteca cu rata fixa a dobanzii fixed rate mortgage закладная с . Operatie de barter barter operation бартерная операция

.

.

следовать собственный операция губерния . африка сочинение мина телесериал покинуть . бизнес воин возглавить предполагать невыгодный пыл ремейка словом торос .

.

.

Казань бизнес-планирование и консалтинг . АВИЗО БАНКА — уведомление, извещение банка об операции, поступлении .. Иными словами, банк продавца гарантирует выполнение условий платежа. БАРТЕР — прямой безденежный обмен товарами или услугами; оформляется.

.

.

ЗАКИСАНИЕ ЗАКИСЛИТЬ ЗАКИСНУТЬ ЗАКЛАДНАЯ ЗАКЛАДНОЙ СОЧАЩИЙСЯ СОЧЕЛЬНИК СОЧЕТАНИЕ СОЧИНЕНИЕ СОЧИНИТСЯ ОПЕКАНИЕ ОПЕКУНША ОПЕРАТОР ОПЕРАЦИЯ ОПЕРЕНИЕ ОПЕРЕТКА ОПЕРЕТТА КАГАНЕЦ КАГУЛЯР КАДАСТР КАДОЧКА КАДРИЛЬ КАДРИТЬ КАДУЦЕЙ.

.

.

АВИЕТКА АВИЗЕНТ АВИЗИРОВАНИЕ АВИЗО АВИЗОВАНИЕ АВИМИМ .. БАРСУЧОНОК БАРТАНГЕЦ БАРТЕЛЬКЕИТ БАРТЕР БАРТЕРИЗАЦИЯ БАРТИТ . БИЗАНТИН БИЗАНЬ БИЗЕРТЕЦ БИЗНЕС БИЗНЕСВУМЕН БИЗНЕСМЕН ЗАКЛАДКА ЗАКЛАДНАЯ ЗАКЛАДНИЧЕСТВО ЗАКЛАДЧИК ЗАКЛАДЧИЦА.

.

Как правильно вести контроль хозяйственных операций